Ceník

Ceník ekonomicky náročnějších výkonů

Dle Seznamu výkonů není možnost nabízet výkony ekonomicky náročnější.

Pokud Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami stanoví pro příslušný výkon dvě možné varianty – základní a ekonomicky náročnější variantu, musí poskytovatel seznámit pacienta s tím, že má možnost volby a s výši případného doplatku v případě volby ekonomicky náročnější varianty. Podání této informace a své rozhodnutí musí pacient písemně potvrdit ve zdravotnické dokumentaci, a to i v případě, že si zvolil jen základní variantu bez doplatku. V tomto případě potvrzuje, že byl informován o možnosti zvolit si variantu ekonomicky náročnější a že této možnosti nevyužil. Zvolí-li si pacient ekonomicky náročnější variantu, je součástí informace, kterou podepisuje, také výše doplatku.

Ceník poskytovaných zdravotních služeb, nehrazených nebo jen částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění poskytovaných na žádost pacienta v rámci ambulantní péče

  • Administrativní výkon vyžádaný pacientem nebo jinou fyzickou či právnickou osobou se souhlasem pacienta (pojišťovny, zaměstnavatele apod.) a nesouvisející s léčebně preventivní péčí. – výpis z dokumentace včetně závěrečného zhodnocení (nikoliv v souvislosti s převzetím do péče jiným lékařem či navazující péčí) – 300,- Kč/30min
  • Vyšetření či ošetření mimo stanovené ordinační hodiny na výslovné přání pacienta (pacient nehradí poskytnutou zdravotní péči, ale možnost přístupu k lékaři mimo ordinační hodiny, jako dohodnutou službu – výše odměny musí být dohodnuta předem). - 500,- Kč
  • Návštěva lékaře u pacienta doma za účelem vyšetření či ošetření na výslovnou žádost pacienta, (u odbornosti urologie není návštěvní služba hrazena ze zdravotního pojištění). Pacient nehradí poskytnuté výkony zdravotní péče, ale službu spočívající v příjezdu lékaře k pacientovi do bytu – 300,- Kč ve Znojmě, 500,- Kč mimo Znojmo + cestovné
  • Výpis z dokumentace na žádost nemocného a pro jeho osobní potřebu (nikoliv v souvislosti s převzetím do péče jiným lékařem či navazující péčí). – 300,- Kč
  • Vyplnění „Návrhu na lázeňskou péči“ u samoplátce (lázeňská léčba není nutná). - 300,- Kč
  • Vyšetření na žádost fyzické osoby nesouvisející s léčebně preventivní péčí. - 300,- Kč
  • Analýza a posouzení zdravotnické dokumentace z jiných zdravotnických zařízení prováděné na žádost pacienta a jiným než ošetřujícím lékařem, kterého si pacient sám zvolil. - 100,- Kč / 10 min. minimálně 300,- Kč
  • Potvrzení pro zaměstnavatele o návštěvě lékaře na žádost pacienta a pacient nepředložil k potvrzení řádný formulář (propustku) - 20,- Kč
  • Vasektomie 10 000,-Kč
  • Vystavení duplikátu receptu (při ztrátě, poškození, prošlé datum platnosti apod.) - 50,-Kč
Podmínky poskytování:
Platba se provádí v hotovosti u zdravotní sestry po vyžádání služby a po odsouhlasení lékařem.